ลูกใครไม่สำคัญ  ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก  ฟูมฟักรักพันผูก  จักสอนลูกเป็นคนดี
หน้าแรก | กิจกรรมของเรา | E-mail | กระดานข่าว | สมุดเยี่ยม

เกี่ยวกับโรงเรียน

บทเรียนออนไลน์

โรงเรียนเครือข่าย

เว็บเพื่อนบ้าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รับ - ส่งงาน
สพท.หนองคาย 1
        โรงเรียนบ้านผาตั้ง เดิมเรียกว่า โรงเรียนวัดอ่างปลาบึก เนื่องจากใช้ศาลา
วัดอ่างปลาบึกบ้านผาตั้ง จัดเป็นสถานที่
เรียน ของนักเรียนโดยเปิดทำการสอน
เมื่อ พุทธศักราช 2482 มี นายแสง
กุลแสงเต่า เป็นครูใหญ่ทำหน้าที่สอน
ให้กับนักเรียน การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนจะต้องหยุดเรียนในวันพระ
สาเหตุเนื่องมาจากโรงเรียนอาศัยศาลาวัด
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ในวันพระ
ที่ตรงกับวันเปิดเรียนของนักเรียนชาวบ้าน
จะต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้น
โรงเรียนจึงหยุดเรียน จนกระทั่งปีพุทธ
ศักราช 2513 ทางราชการจัดสรรงบ
ประมาณใหก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่้
ตาม แบบ ป.1 ฉ 2 ห้องเรียน จำนวน
1 หลัง ชาวบ้าน ครู ได้จัดหาสถานที่
สร้างโรงเรียนใหม่โดยย้ายมาปลูกในที่ที่
เป็นวัดเก่าเป็นลานหินที่กว้างใหญ่เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านผาตั้งในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เศษ เมื่อการ
ก่อสร้างโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่อาคารหลังใหม่เมื่อเดือน ธันวาคม 2513
ในพุทธศักราช 2525 คณะครู นักเรียนและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับฝากรถยนต์ จักรยานยนต์ที่น้ำตกธารทอง
ได้เงินจำนวนหนึ่งและได้ซื้อที่ขยายบริเวณโรงเรียนให้กว้างขึ้นบริเวณน้ำตกผาโลง จำนวน 3 ไร่ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนบ้านผาตั้งจึงได้ขึ้นทะเบียน ที่ราชพัสดุของโรงเรียนเพื่อเป็น
สมบัติของแผ่นดิน มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา ตามเอกสารสิทธิ์ ที่ราชพัสดุเลขที่ นค.753
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านผาตั้ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล
ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คำขวัญโรงเรียน :
เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณธรรม
คติพจน์ :
ปัญญา โลกัสมิง ปัชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
สีประจำโรงเรียน :
ม่วง - ขาว
ปรัชญา :
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชน
www.phatangschool.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนบ้านผาตั้ง
ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
Tel : 042-436822 E-mail : phatangschool@hotmail.com
Webmaster : Sakda Saengfamuang
Tel : 087-2261834 E-mail : kru_ole@hotmail.com